Regulamin

KONKURS „CHOPIN OCZAMI DZIECKA”

Regulamin Konkursu

 

Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

Organizator Konkursu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

I. Organizator:

 1. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok

II. Cele konkursu:

 1. Przybliżenie sylwetki wielkiego kompozytora, pianisty i Polaka Fryderyka Chopina wśród najmłodszych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej wśród najmłodszych.

III. Etapy konkursu, termin i miejsce:

 1. Projekt skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich, uczęszczających doSamorządowych Publicznych Przedszkoli w Sanoku.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej postać Fryderyka Chopina na podstawie materiałów udostępnionych przez Organizatora na stronie www.chopin.interpiano.pl.
 3. Termin konkursu: od 01.12.2014 r. do 30.01.2015 r.
 4. Informacja o konkursie i regulamin zostanie zmieszczona w siedzibie Fundacji, na stronie internetowej organizatora: www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku. Ponadto: na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Samorządowych Publicznych Przedszkoli w Sanoku.
 5. Przygotowane prace zebrane przez wychowawców, należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,do dnia 16.01.2015 r.
 6. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.

IV. Warunki i zasady konkursu:

 1. Prace powinny w ciekawy i twórczy sposób przedstawiać sylwetkę kompozytora.
 2. Wybrane prace, mogą być wykorzystywane w kampaniach promocyjno-informacyjnych i materiałach promocyjno-informacyjnych wydawanych przez PFRK.
 3. W konkursie mogą brać udział dzieci z sanockich przedszkoli, w wieku 5 i 6 lat.
 4. Dostarczone prace powinny spełniać następujące wymogi:
 • Prace należy wykonać w dowolnym formacie, jednak nie mniejszym niż A-4 (210 x 297 [mm]) dowolną techniką (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż, inne…)
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Każda praca konkursowa może być wykonana indywidualnie przez 1 osobę (dowolną techniką).
 • Na odwrocie pracy należy zamieścić imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia oraz grupę i nazwę i pieczątkę przedszkola, do której uczęszcza autor pracy.
 1. Komisja wybiera prace spośród dostarczonych na podstawie następujących kryteriów i przyznanej punktacji:
 • Rodzaj wykorzystanych do pracy materiałów, 1-3 punktów
 • Pomysłowość i Oryginalność, 1-3 punktów
 • Zgodność prac z tematem przewodnim konkursu, 1-3 punktów
 • Zgodność projektu z wymogami formalnymi – Tak lub Nie
  w przypadku niezgodności praca nie podlega dalszej ocenie
 • Decyzje Komisji zapadają na podstawie sumy wyników oceny każdej z prac.
  W przypadku równej liczby punktów, o wygranej decyduje komisja.
 • Przedszkola, które wezmą udział w konkursie zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o laureatach, miejscu i terminie wręczenia nagród, najpóźniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
 • Dodatkowo, lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
 • Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem się do Konkursu.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:

- nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, w tym również w Internecie i prasie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia w celach związanych z organizacją konkursu.

- na utrwalenie, posługiwanie się i powielanie zdjęć, nagrań video, itp., wykonanych podczas realizacji konkurs przez Organizatora.

VI. Nagrody.

 1. Każda grupa biorąca udział w konkursie otrzyma paczkę niespodziankę
  z nagrodami
  ufundowaną przez Sponsora - Centrum Dziecięce ELBUŚ z Sanoka,ponadto dla jednej osoby z każdej grupy wiekowej przewidziano indywidualną nagrodę rzeczową.
 2. Wyróżnieniem dla najlepszych wykonawców będzie także zamieszczenie prac ich autorstwa na stronie internetowej PFRK www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
 3. Dodatkowo, wszystkie dzieci oraz przedszkole, które zgłosi uczniów do konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.
 2. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (013) 46-40-344.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.