Regulamin

Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

 

Regulamin Konkursu

 

Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

Organizator Konkursu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

I. Organizator:

1. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok.

II. Cele konkursu:

 1. Konkurs ma zasięg regionalny, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o Fryderyku Chopinie wśród młodzieży gimnazjalnej.

 

III. Etapy konkursu, termin i miejsce:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Sanockich Szkół Gimnazjalnych.
 2. Termin konkursu: od 01.12.2014 r. do 07.02.2015 r.
 3. Konkurs składa się z:
  - testu wielokrotnego wyboru
  - części otwartej
  - części słuchowej
 1. Informacja o konkursie i regulamin zostanie zmieszczona w siedzibie Fundacji, na stronie internetowej organizatora: www.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku. Ponadto: na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Szkół Gimnazjalnych w Sanoku.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących Placówkach zakwalifikowanych do udziału
  w konkursie:
 • Gimnazjum nr 1 im. Grzegorza z Sanoka
 • Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku
 • Gimnazjum nr 3 w Sanoku
 • Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku
 1. Placówka przystępująca do Konkursu ma prawo do zgłoszenia wytypowanych uczniów wszystkich klas wypełniając aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.chopin.interpiano.pl/aplikacja. W zgłoszeniu należy wskazać nazwiska uczniów oraz ich opiekuna w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.
 2. Wyboru uczestników konkursu reprezentujących Placówkę dokona opiekun.
 3. Konkurs odbędzie się na terenie poszczególnych Gimnazjów w jednakowym dla wszystkich placówek terminie, w dnia 13.01.2015 r. (wtorek).
 4. Rozwiązane i podpisane prace zebrane przez nauczyciela, należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,do dnia 16.01.2015 r. (piątek);
 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.
 6. Komisja przyzna I, II, III miejsce oraz dowolną ilość wyróżnień.

IV. Warunki i zasady konkursu:

 1. Uczestnicy - pod nadzorem Szkolnej Komisji Konkursowej - samodzielnie rozwiązują test z wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina, przygotowany przez Organizatora konkursu, w tym części słuchowej dotyczącej określenia gatunku utworu (wykorzystane będą najłatwiejsze do rozpoznania gatunki: mazurek, walc, polonez, nokturn, pieśń) oraz tytułu kompozycji.
 2. Skład Szkolnej Komisji Konkursowej wyznacza Dyrektor Gimnazjum.
 3. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.
 4. Praca powinna być podpisana przez uczestnika konkursu i zawierać nazwę szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza oraz opieczętowana pieczątką szkoły.
 5. Pytania konkursowe zostaną dostarczone do szkół na dzień przed terminem konkursu.
 6. Treść pytań testowych opracowana będzie na podstawie materiałów dydaktycznych, dostarczonych opiekunom uczestników z poszczególnych Placówek, a także będzie dostępny do pobrania na stronie Organizatora pod adresem: www.chopin.interpiano.pl
 7. Odpowiedzi uczestników oceni 3-osobowe Jury według punktacji 0-1 za każde pytanie zamknięte oraz 0-2 za pytanie otwarte.
 8. Decyzje Komisji zapadają na podstawie sumy wyników oceny każdej z prac.
  W przypadku równej liczby punktów, o wygranej decyduje komisja.
 9. Placówki, do których uczęszczają laureaci konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o laureatach, miejscu i terminie wręczenia nagród, najpóźniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
 10. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem się do Konkursu.

VI. Nagrody.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie będzie pamiątkowy dyplom, natomiast dla 3 uczestników z najwyższą liczbą punktów z każdej Placówki biorącej udział w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe:

I nagroda: tablet + karnet koncertowy X MFP „Bieszczady bez granic” (8 koncertów):

 • 31.01.2015r. - Recital Laureatów Złotych Parnasów 2008 – 2014
 • 01.02.2015r. - Gala Inauguracyjna X MFP „Bieszczady bez granic” – „Grzegorz Turnau – bard z fortepianem”
 • 02.02.2015r. - „Swingujący Chopin” - klasycznie i na jazzowo z udziałem Jazz Trio Filipa Wojciechowskiego
 • 03.02.2015r. - „Tatiana Shebanova in memoriam”
 • 04.02.2015r. -„Muzyka 5-Kultur” z transmisją internetową on live
 • 05.02.2015r. - Forum Miastu - "AudioFeels - vocal play”
 • 06.02.2015r. - Maestra Wokalistyki - Urszula Kryger (mezzosopran)
 • 07.02.2015r. - Gala Finałowa – „Chopin klasycznie i na jazzowo” z Lwowską Orkiestrą Kameralną „AKADEMIA”

II nagroda: 2 podwójne zaproszenia na koncert "AudioFeels - vocal play” (05.02.2015r.)

III nagroda: 2 podwójne zaproszenie na koncert „Grzegorz Turnau – bard z fortepianem” (01.02.2015r.)

 1. Dodatkowo każda szkoła, które zgłosi uczniów do konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa
  w konkursie.
 2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora: www.chopin.interpiano.ploraz na fanpage’u na facebooku w ciągu tygodnia od jego zakończenia.
 3. Wręczenie głównych nagród w postaci tabletów nastąpi na koncercie Gali Finałowej „Chopin klasycznie i na jazzowo” w dniu 07.02.2015r. (sobota)

V. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.
 2. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (013) 46-40-344.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.