Regulamin

Konkurs plastyczny „Chopin klasycznie i na jazzowo”

 Regulamin Konkursu

 

Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

Organizator Konkursu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

 I. Organizator:

 1. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok.

 II. Cele konkursu:

 1. Rozpowszechnianie informacji o X Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku.
 2. Popularyzacja wiedzy o Fryderyku Chopinie wśród uczniów szkół podstawowych.
 3. Propagowanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.
 4. Wzrost zainteresowania muzyką klasyczną uczniów szkół podstawowych.

 

III. Etapy konkursu, termin i miejsce:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Sanockich Szkół Podstawowych.
 2. Termin konkursu: od 01.12.2014 r. do 30.01.2015 r.
 3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej o temacie przewodnim „Chopin klasycznie i na jazzowo”
 4. Informacja o konkursie i regulamin zostanie zmieszczona w siedzibie Fundacji, na stronie internetowej organizatora: www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku. Ponadto: na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Szkół Podstawowych w Sanoku.
 5. Przygotowane prace zebrane przez nauczyciela, należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,do dnia 13.01.2015 r. (wtorek);
 6. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.

IV. Warunki i zasady konkursu:

 1. Prace powinny w ciekawy i twórczy sposób przedstawiać temat przewodni X Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” – „Chopin klasycznie i na jazzowo”.
 2. Wybrane prace, mogą być wykorzystywane w kampaniach promocyjno-informacyjnych i materiałach promocyjno-informacyjnych wydawanych przez PFRK.
 3. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane dzieci.
 4. Dostarczone prace powinny spełniać następujące wymogi:
 • Pracę należy wykonać w dowolnym formacie, jednak nie mniejszym niż A4 (210 x 297 [mm]), techniką: malarstwo, rysunek lub szkic.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Każda praca konkursowa może być wykonana indywidualnie przez 1 osobę (dowolną techniką).
 • Na odwrocie pracy należy zamieścić imię i nazwisko autora pracy, klasę oraz nazwę oraz pieczątkę szkoły podstawowej, do której uczęszcza autor pracy.
 1. Komisja wybiera prace spośród dostarczonych na podstawie następujących kryteriów i przyznanej punktacji:
 • Zgodność projektu z wymogami formalnymi – Tak lub Nie,
  w przypadku niezgodności praca nie podlega dalszej ocenie
 • Zgodność prac z tematem przewodnim konkursu, 1-3 punktów,
 • Pomysłowość i Oryginalność, 1-3 punktów,
 1. Decyzje Komisji zapadają na podstawie sumy wyników oceny każdej z prac.
  W przypadku równej liczby punktów, o wygranej decyduje komisja.
 2. Szkoły podstawowe, do których uczęszczają laureaci konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o laureatach, miejscu i terminie wręczenia nagród, najpóźniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
 3. Dodatkowo, lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
 4. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem się do Konkursu.
 5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, w tym również w Internecie i prasie;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia w celach związanych z organizacją konkursu.
 • na utrwalenie, posługiwanie się i powielanie zdjęć, nagrań video, itp., wykonanych podczas realizacji konkurs przez Organizatora.

 VI. Nagrody.

 1. Dla 3 wyróżnionych uczestników z każdej Placówki biorącej udział
  w konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsora – Adama Pałackiego.
 2. Wyróżnieniem dla najlepszych wykonawców będzie także zamieszczenie prac ich autorstwa na stronie internetowej PFRK www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
 3. Dodatkowo, wyróżnieni uczniowie oraz każda szkoła, która zgłosi wychowanków do konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

 V. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.
 2. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (013) 46-40-344.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.